شرکت فنرلول ایران

تولید کننده ی انواع فنرهای فشاری، کششی، پیچشی و فنر های فرم دار

تلفن: 88793534 21 98+

91007888 21 98+

فکس: 88793529 21 98+
وبسایت: www.fanarlool.com
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان آفریقا، ساختمان شماره 5
کدپستی: 1514947437