تحقیق و توسعه در فنر لول

تحقیق و توسعه نقش مهمی در توسعه پایدار هر سازمان دارد ،جذب قابلیتها ی موجود داخلی و خارجی یکی از مهمترین برنامه های شرکت فنر لول ایران میباشد ،ما رسالت خود را ارتقائ صنعت کشور میدانیم . اهداف اصلی واحد تحقیق و توسعه در شرکت فنر لول ایران عبارتند از :

طراحی و تحلیل عملکرد فنر با توجه به نیاز مشتری با استفاده از دانش روز (نرم افزارهای طراحی و شبیه سازی )
همکاری مستمر با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی
همکار ی فنی با واحد های فنی و تحقیقاتی وابسته به شرکت های خودرو ساز در زمینه های طراحی محصولات جدید و بهینه سازی محصولات قدیم
جستجو و شناسائی برای انتخاب مواد اولیه جدید برای تولید فنر
نوآوری و بهبود فرآیند های تولید فنر
جستجو و شناسائی آخرین دستاوردهای تکنولوژی طراحی ،تولید و تست فنر ها
ارتباط ،مشاوره و تعامل با مشتریان به منظور کسب بالاترین میزان رضایت مشتری