برق و الکترونیک

اين شرکت توانايي توليد انواع فنرهاي خاص و دقيق مورد مصرف در صنايع برق و الکترونيک با دستگاههاي مدرن را دارا مي باشد . مانند فنرهاي مورد مصرف در تابلوهاي برق – سکسيونرها و کليد و پريز و …