لوازم اداری

اين شرکت جز و تامين کنندگان فنرهاي دقيق فشاري – کششي – پيچشي و فرمدار در صنايع لوازم اداري، مخصوصاٌ فنرهاي صندليهاي اداري مي باشد که اين فنرها باعث عملکرد مناسب اين صندليها مي گردند.