کشاورزی و نساجی

صنايع ديگري که مصرف فنر در آن تنوع زيادي دارد، ماشين آلات کشاورزي و نساجي مي باشد که اين قبيل فنرها نيز در توان توليد اين شرکت مي باشد .